Statut

Stowarzyszenie „Tęczowy Parasol”STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Tęczowy Parasol”. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r.
§ 2.
1. Jako teren działania Stowarzyszenie przyjmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jako siedzibę miasto Włocławek, ul. Toruńska 93A/16.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści Stowarzyszenie „Tęczowy Parasol” uzupełnionej w miarę potrzeby danymi osobowymi i adresowymi.
4. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

II. CELE I SPOSOBY REALIZACJI STOWARZYSZENIA
§ 3.
Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, szczególnie dzieciom i młodzieży, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzinom tych osób.
§ 4.
1. Pomoc Stowarzyszenia adresowana jest głównie do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, pozostawiającym w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzinom tych osób.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. prowadzenie różnych form terapii, edukacji i przygotowania do pracy osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
b. organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, okolicznościowym,
c. wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji (turnusy, kolonie, obozy, wycieczki),
d. zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, wyposażenia gabinetów terapeutycznych,
e. finansowanie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach,
f. wspieranie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
g. podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, opracowanie publikacji, tworzenie stron i portali internetowych,
h. prowadzenie punktu konsultacyjnego i diagnostycznego dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
i. udzielanie pomocy merytorycznej i materialnej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Stowarzyszenia
j. udzielanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania.
k. udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
l. tworzenie i realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych, oraz kampanii informacyjno-promocyjnych
m. podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

Tak określone działania Stowarzyszenia będą stanowić jego wyłączna działalność.
§ 5.
Członkowie Stowarzyszenia przygotowujący programy służące wypełnianiu celów statutowych zostaną w pierwszej kolejności wyznaczeni do ich realizacji. Służyć im będzie także prawo wyboru osób współpracujących przy realizacji projektów. Zapis ten ma na celu pobudzenie aktywności członków Stowarzyszenia przy wypełnianiu jego celów.
§ 6.
Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie będzie współpracować i dążyć do zawierania porozumień ze wszystkimi organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, agendami rządowymi, placówkami naukowymi i osobami fizycznymi.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków honorowych,
c. członków wspierających.

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ze względu na swój dorobek społeczny, zawodowy czy naukowy zechce wspomagać pracę Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie przyjmuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji oraz polecenia przez co najmniej dwóch członków stowarzyszenia.
7. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów.
§ 8.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. do uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia
c. zgłaszania opinii, wniosków i projektów uchwał do władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
b. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy i wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 8 pkt.1.b-c.
4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający – poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.
7. Zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu z opłaty składki członkowskiej przez okres 1 roku, na wniosek członka Stowarzyszenia z powodu jego trudnej sytuacji materialnej.
8. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,
c. skreślenia z listy członków z powodu zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu przez okres dłuższy niż 1 rok. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, działań na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zalegania w regulowaniu składek członkowskich przez okres co najmniej dwóch lat,
e. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

9. W wypadkach skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia Zarząd jest zobowiązany powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny tego i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
10. Członek skreślony lub wykluczony ze Stowarzyszenia może w terminie 14 dni od otrzymania powyższej decyzji, złożyć odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które na najbliższym posiedzeniu zdecyduje zwykłą większością głosów o utrzymaniu uchwały Zarządu w mocy lub przywróceniu członkostwa.
11. Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio zasady określone w § 8 pkt. 8.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 9.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
§ 10.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
a. uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych.
b. uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
c. udział w Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
d. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd) lub nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
e. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
c. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku,
f. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków,
g. podejmowanie uchwał w zakresie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

4. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.
§ 11.
1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, zastępcę prezesa zarządu i skarbnika zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrana Członków,
c. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz,
d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
e. opracowanie programu działalności Stowarzyszenia,
f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,
h. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes (lub z jego upoważnienia zastępca prezesa) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy do roku.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.
§ 12.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie dodatkowych wyjaśnień w przypadkach wątpliwych lub niejasnych,
b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia
c. wnioskowanie o absolutorium Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone we właściwych przepisach.

V. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH
§ 13.
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest działanie Prezesa Stowarzyszenia lub zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie innym niż prawa i obowiązki majątkowe wymagana jest jednoosobowa reprezentacja Prezesa lub współdziałanie dwóch członków Zarządu za aprobatą pisemną Prezesa.

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 14.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, w szczególności zaś:
a. składki członkowskie, spadki, zapisy, darowizny oraz inne dotacje majątkowe dokonywane na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
b. odsetki bankowe,
c. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
d. dotacje,
e. dochody z ofiarności publicznej,
f. inne źródła.

2. Cały dochód wynikający z działalności Stowarzyszenia będzie przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. W zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia obowiązuje zakaz:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”.
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 15.
1. Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powierza likwidację Stowarzyszenia ostatniemu Zarządowi.
4. Majątek Stowarzyszenia pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na cele określone w uchwale o rozwiązaniu.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz 104 z późniejszymi zmianami).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.